Visit our global website

continue

Algemene voorwaarden voor de online verkoop van producten en diensten

 

Voor de aandacht van de klanten van SOGEM SA

 

SOGEM S.A.
Avenue de l'Espérance 40
6220 Fleurus
België

 
CONTACT:
Tel. +32 71 25 39 60
E-mail: webshoporders@sogem-sa.com

 

BE0432619307

De verkoopafdeling is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur.

 

ARTIKEL 1. Definities en toepassingsgebied

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna aangeduid als "de Algemene Voorwaarden," zijn van toepassing op alle online bestellingen bij SOGEM SA, gevestigd aan Avenue de l'Espérance 40, 6220 Charleroi, geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0432.619.307, hierna aangeduid als "de verkoper," "het bedrijf," of "SOGEM."

SOGEM is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en verkoop van kit trappen, leuningen, rekken, werkbladen, balustrades en betimmeringen. Het belangrijkste doel van SOGEM is om innovatieve producten en op maat gemaakte oplossingen te bieden om aan de markteisen te voldoen.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken deel uit van de wens van SOGEM om een wettelijk kader vast te stellen voor de commerciële relaties van het bedrijf met klanten die producten of diensten online bestellen.

Deze Algemene Voorwaarden dienen als een duidelijk, begrijpelijk en toegankelijk document waarin de informatie staat die klanten tot hun beschikking moeten hebben vóór, tijdens en na het plaatsen van hun bestelling. Het is daarom noodzakelijk voor klanten om deze voorwaarden te raadplegen op het moment van het sluiten van hun contract.

Voor de doeleinden van deze voorwaarden worden de verkoper en zijn klanten gezamenlijk aangeduid als "de partijen."

De "klant" is elke natuurlijke of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De "consument" is een klant die een natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het enige juridische document dat van toepassing is op de partijen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde vrij toegankelijk, zowel op de website van de verkoper, www.sogem-sa.com, als op de webshops van de verkoper: www.sogem-sa.com, www.sogem.eu, www.sogem.nl, zodat de klant verklaart dat hij ervan kennis heeft genomen en zijn acceptatie van de rechten en verplichtingen die daarbij horen, bevestigt op het moment van het plaatsen van een bestelling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant te wijzigen, op voorwaarde dat de genoemde wijzigingen verschijnen op de twee eerder genoemde websites. Dergelijke wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende bestellingen.

 

 

ARTIKEL 2. Aanbieding en bestellingen

 

Om een bestelling te plaatsen, gaat de klant naar de webshop van de verkoper: www.sogem.eu, www.sogem-sa.com, www.sogem.nl, selecteert de producten die hij/zij wil bestellen, voert de gevraagde contactgegevens in, controleert of de bestelling correct is en doet de betaling. De bestelling en het verkoopcontract worden pas afgesloten wanneer de verkoper op de validatieknop klikt.

Zodra de bevestiging van de betaling is ontvangen van de betreffende bankinstelling, stuurt de verkoper de klant binnen een redelijke termijn na het sluiten van het contract en uiterlijk bij de levering van de goederen een bestelbevestiging per e-mail. De bestelbevestiging bevat het bestelnummer, de details van de bestelde producten, hun prijzen, deze Algemene Voorwaarden of een directe link daarnaar. De aanduiding van de levertijd van de bestelling werd aan de klant verstrekt bij het sluiten van de aankoop op de webshop.

Indien de gegevens die de klant heeft meegedeeld op het moment van het plaatsen van de bestelling overduidelijk onjuist of onvolledig blijken te zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren. Dezelfde optie is ook beschikbaar in geval van een betwisting over de betaling met betrekking tot een eerdere bestelling geplaatst door dezelfde klant.

In geval van annulering van een bestelling door de klant na de acceptatie ervan door de verkoper, om welke reden dan ook, behalve in geval van overmacht, zal de verkoper een bedrag ter waarde van 30% van de prijs van de bestelling in rekening brengen bij de klant, als schadevergoeding.

 

 

ARTIKEL 3. Prijzen en belastingen

 

Productprijzen worden vermeld in euro's, inclusief alle belastingen (incl. 21% BTW). Ze moeten duidelijk worden aangegeven op de webshop voordat een bestelling wordt geplaatst en moeten overeenkomen met een duidelijk geïdentificeerd product.

Betaling kan voldaan worden door middel van Visa, Mastercard, Pay Pal, American Express, Maestro. SOGEM heeft een overeenkomst met het Mollie Payment-systeem en garandeert zijn klanten dat alle communicatie tussen het betalingssysteem en de kaarthouder via een SSL-versleutelde verbinding zal verlopen. Bij het gebruik van de betaalmiddelen worden aan de klant geen extra kosten in rekening gebracht die hoger zijn dan de kosten die SOGEM heeft gemaakt voor hetzelfde betaalmiddel. Eventuele verhogingen van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of nieuwe belastingen die tussen het moment van de bestelling en de levering worden opgelegd, worden automatisch in rekening gebracht bij de klant. Leveringskosten, indien van toepassing, zijn niet inbegrepen in de prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de leveringsmethode en -locatie, en het aantal bestelde producten. Betalingen dienen in één keer te worden voldaan. De verkoper staat geen gespreide betaling toe.

 

 

ARTIKEL 4. Leveringstermijnen

 

De geschatte levertijden en/of uitvoeringstijden die op het product in de webshop worden vermeld op het moment van de bestelling, zijn niet bindend. De verkoper kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de vertraging aanzienlijk is en te wijten is aan grove nalatigheid.

De klant kan leveringstermijnen niet aanvoeren als grond voor ontbinding van het contract of voor het eisen van schadevergoeding, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen en uitdrukkelijk is aanvaard door de verkoper.

In geval van vertraging van meer dan dertig (30) werkdagen na de validatie van de bestelling, moet de klant de verkoper bij aangetekende brief in gebreke stellen, die dan recht heeft op 50% van de voorgeschreven tijd om het bestelde product te leveren.

 

 

ARTIKEL 5. Eigendomsvoorbehoud

 

De verkoper behoudt het eigendom van de bestelde producten totdat volledige betaling is ontvangen van de klant.

Het eigendom van de producten gaat over op de klant pas na afhaling of levering van de producten en na volledige betaling van de bestelling. Totdat de aankoopprijs is betaald, mag de klant de producten niet in onderpand geven, aanbieden of als zekerheid gebruiken op welke manier dan ook.

Zolang de verkoper de eigendomsrechten op de geleverde producten behoudt, overeenkomstig het voorgaande artikel, blijft de klant verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de producten. Tijdens deze periode is de klant als enige aansprakelijk voor verlies of schade aan de producten. Indien nodig verbindt de klant zich ertoe de producten tegen alle risico's te verzekeren. De klant verbindt zich ook om de producten zo op te slaan dat ze niet kunnen worden verward met andere producten en te allen tijde kunnen worden herkend als eigendom van de verkoper.

 

 

ARTIKEL 6. Herroepingsrecht

 

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht beschikt de consument die producten online bestelt bij de verkoper over een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van levering van de producten of kennisgeving van hun beschikbaarheid op het aangewezen afhaalpunt om de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief.

Anderzijds verliest de consument zijn herroepingsrecht wanneer de producten na levering en door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere goederen, overeenkomstig artikel VI.53, 6° van het Wetboek van economisch recht.Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De consument kan zijn wens om zich terug te trekken uit de aankoop kenbaar maken via een herroepingsformulier dat online beschikbaar is op de webshop van de verkoper, of op basis van het herroepingsformulier dat online beschikbaar is op de site van de FOD Economie, of door een ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn besluit om zich terug te trekken uiteenzet.

De consument moet de producten in perfecte staat en in hun originele verpakking retourneren. Wanneer producten als bouwpakket worden geleverd, moeten ze als zodanig worden teruggestuurd en mogen ze onder geen enkele omstandigheid zijn geassembleerd.

 

 

ARTIKEL 7. Annulering van de bestelling

 

Klanten die niet in aanmerking komen voor het herroepingsrecht zoals beschreven in het vorige artikel en die hun bestelling willen annuleren, dienen de verkoper hiervan op de hoogte te stellen, die hen zal informeren over de te nemen stappen.

Eventuele aanbetalingen die door de klant aan de verkoper zijn betaald, worden niet terugbetaald. Als er geen aanbetaling is gedaan, kan de verkoper van de klant een annuleringsvergoeding eisen ter waarde van 30% van de prijs van de producten waarvan de bestelling door de klant is geannuleerd.

 

 

ARTIKEL 8. Levering van de bestelling

 

De producten die beschikbaar zijn op de webshop kunnen alleen binnen België worden geleverd. 

Gratis verzending voor bestellingen van meer dan €250
Voor bestellingen van minder dan €250 wordt €35 verzendkosten in rekening gebracht.

De leveringen worden uitgevoerd door een transportbedrijf dat behoort tot SOGEM, rechtstreeks naar het adres dat de klant heeft opgegeven op het moment van bestellen. De leveringen worden dus gedaan op risico van de verkoper. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen die door de verkoper tijdens het bestelproces worden aangegeven, zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet bindend voor de verkoper. Vertraging in de levering en/of uitvoering van de bestelling geeft onder geen enkele omstandigheid recht op enige vergoeding, ontbinding van het contract, opschorting van de verplichtingen van de klant, of betaling van schadevergoeding. De bestelling wordt pas aan de klant geleverd nadat de volledige betaling is ontvangen. De eigendomsoverdracht en het risico treden op wanneer de bestelling volledig is betaald, in overeenstemming met artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. De geleverde producten zullen worden vergezeld van hun specificaties en een gebruiksaanwijzing en/of montagehandleiding. SOGEM biedt ook een ophaaldienst. Voor verdere details over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het bedrijf via e-mail op webshoporders@sogem-sa.com of telefonisch, op de tijden vermeld in artikel 21 hieronder, op (+32) 71 25 39 60.

 

 

ARTIKEL 9. Beschikbaarheid

 

De producten die te koop worden aangeboden door de verkoper zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. In geval van niet-beschikbaarheid van één of meer product(en) na betaling van de bestelling, verbindt de verkoper zich ertoe de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een wijziging van zijn bestelling of een uitgestelde levering tot het einde van de voorraadtekort van de betreffende product(en).

 

 

ARTIKEL 10. Ontvangst van de bestelling en klacht

 

De klant is verantwoordelijk voor het controleren van de uiterlijke goede staat en conformiteit van de geleverde producten of de producten die zijn opgehaald bij het ophaalpunt, met de bestelde producten.

Eventuele klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na levering van de bestelling of na kennisgeving van de beschikbaarheid ervan bij het ophaalpunt. Bij gebreke hiervan worden ze niet in aanmerking genomen en wordt de klant geacht de bestelling definitief te hebben ontvangen.

Eventuele klachten met betrekking tot de diensten die door de verkoper worden verleend, moeten schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na het evenement dat aanleiding geeft tot de klacht. Bij gebreke hiervan worden ze niet in aanmerking genomen.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze tussen het vervangen of terugbetalen van de prijs van de betreffende producten en/of diensten.

 

 

ARTIKEL 11. Intellectueel en industrieel eigendom

 

Het logo, tekeningen, merk, model, evenals alle inhoud die toegankelijk is via de catalogus of de webshop van de verkoper, zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de klant niet gemachtigd om elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren, of elementen te creëren op basis van de elementen die aanwezig zijn op de webshop van de verkoper.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, omvat de overeengekomen prijs daarom geen overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten om welke reden dan ook.

 

 

ARTIKEL 12. Wettelijke garanties

 

  a. Wettelijke garantie voor alle klanten

Overeenkomstig de artikelen 1641 tot 1643 van het Burgerlijk Wetboek van België, is de verkoper verplicht om producten te garanderen tegen verborgen gebreken die de producten ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of die dit gebruik dusdanig verminderen dat de klant ze niet zou hebben gekocht of alleen tegen een lagere prijs als hij op de hoogte was geweest van deze gebreken.

 

Bij een verborgen gebrek moet de klant snel handelen overeenkomstig artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek en kan hij kiezen tussen het retourneren van het product met het verborgen gebrek voor een volledige terugbetaling of het behouden ervan voor een gedeeltelijke terugbetaling.

 

De verkoper is niet verplicht om producten te garanderen tegen voor de klant zichtbare gebreken waarvan de klant op de hoogte was of had moeten zijn op het moment van aankoop. Op dezelfde wijze is de verkoper alleen verplicht om producten te garanderen tegen verborgen gebreken waarvan hij zelf op de hoogte was op het moment van verkoop en waarvan hij de klant niet op de hoogte heeft gesteld.

 

Alleen de factuur, de kassabon of het bij het product gevoegde garantie bon geldt als garantiecertificaat (bewijs van aankoop) voor de klant ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de klant worden bewaard en in hun oorspronkelijke versie worden overhandigd.

 

   b. Aanvullende wettelijke garantie voor consumentenklanten

Overeenkomstig artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek heeft de klant die een consument is, ook recht op een aanvullende garantie van twee jaar voor eventuele gebreken in overeenstemming die aanwezig waren op het moment van levering van het product en die binnen twee (2) jaar na levering aan het licht zijn gekomen.

 

Indien het gebrek zich binnen (2) twee jaar na levering voordoet, wordt verondersteld dat het sinds de levering heeft bestaan. De verkoper moet het tegendeel bewijzen als hij het daar niet mee eens is.

 

Deze garantie omvat reparatie of vervanging van het defecte product zonder kosten voor de consument.

 

Indien echter reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is voor de verkoper of ernstige ongemakken voor de consument zou veroorzaken, kan een passende vermindering of terugbetaling aan de consument worden aangeboden. De verkoper en de consument kunnen alleen overeenkomen tot terugbetaling als de consument de defecte producten retourneert.

De consument kan rechtstreeks een prijsverlaging of ontbinding van de koopovereenkomst eisen wanneer:

  • de verkoper weigert de goederen te repareren of te vervangen;
  • een gebrek blijft bestaan ondanks de poging van de verkoper om de goederen te repareren of te vervangen;
  • het gebrek dusdanig ernstig is dat het een onmiddellijke prijsverlaging of beëindiging van de koopovereenkomst rechtvaardigt;
  • de verkoper heeft verklaard, of het is duidelijk uit de omstandigheden, dat de verkoper de goederen niet binnen een redelijke termijn of zonder aanzienlijk ongemak voor de consument in overeenstemming met de overeenkomst zal brengen.

Aan de andere kant kan de consument geen ontbinding van de overeenkomst eisen als het gebrek gering is. Het is aan de verkoper om aan te tonen dat het gebrek gering is.

Het recht om de koopovereenkomst te ontbinden wordt uitgeoefend door middel van een eenzijdige verklaring van de consument aan de verkoper.

Bij de verkoop van verschillende consumentengoederen, als de non-conformiteit alleen sommige van hen betreft en als er reden is om de koopovereenkomst te ontbinden, kan de consument alleen zijn recht op ontbinding uitoefenen met betrekking tot de niet-conforme goederen en de op dat moment verworven conforme goederen, als van de consument redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij alleen de conforme goederen wil behouden.

De tweejarige garantieperiode wordt opgeschort tijdens de reparatie- of vervangingsperiode.

 

De consument heeft geen nieuwe tweejarige garantieperiode, maar de reeds begonnen periode wordt hervat vanaf het moment van vervanging of voltooiing van de reparatie.

 

In het geval dat specifieke reserveonderdelen of accessoires die nodig zijn om het product te repareren niet meer beschikbaar zijn bij de fabrikant, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van het gebruik van het product.

 

De consument moet de verkoper schriftelijk op de hoogte stellen van het bestaan van een gebrek in overeenstemming, binnen een maximale periode van twee (2) maanden vanaf de datum waarop hij/zij het gebrek heeft opgemerkt, op straffe van verbeurdverklaring van zijn/haar klachtrecht.

 

Alleen de factuur, de kassabon of het bij het product gevoegde garantie bon geldt als garantiecertificaat (bewijs van aankoop) voor de klant ten opzichte van de verkoper. Deze documenten moeten door de consument worden bewaard en in hun oorspronkelijke versie worden overhandigd. De garantieperiode begint op de datum die op de genoemde documenten staat vermeld.

 

Deze garantie is niet van toepassing in geval van schade door onjuist gebruik, externe oorzaken, onvoldoende onderhoud, normale slijtage of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de verkoper.

 

Deze garantie is evenmin van toepassing op wijzigingen in levertijd of -plaats, of op gebreken waarvan hij op het moment van verkoop op de hoogte was.

In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter reparatie is teruggestuurd, is de aansprakelijkheid van de verkoper in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van het product.

 

Aan het einde van de wettelijke garantieperiode van 2 jaar, is het regime van verborgen gebreken zoals beschreven in het bovenstaande artikel (art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek) opnieuw van toepassing.

 

  c. Garantie voor de geleverde diensten

De verkoper verbindt zich ertoe de diensten uit te voeren zoals elke normaal voorzichtige en zorgvuldige persoon zou doen.

De klant heeft recht op een garantie van conformiteit van de geleverde diensten met betrekking tot de oorspronkelijk aangevraagde diensten. Als er tijdens deze periode onregelmatigheden worden geconstateerd, zal de verkoper deze kosteloos en zo snel mogelijk corrigeren, mits de geconstateerde onregelmatigheden aan de verkoper zijn gemeld.

De garantie van conformiteit sluit uitdrukkelijk de diensten uit die zijn aangevraagd als gevolg van ongeoorloofde ingrepen of wijzigingen, een bedieningsfout of onjuist gebruik door de klant, of als gevolg van een fout veroorzaakt door tussenkomst van de klant of een derde partij.

De verkoper verklaart dat de resultaten van diensten die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten originele creaties vormen. In het geval dat de verkoper externe partijen inschakelt om alle of een deel van de diensten uit te voeren, verklaart hij dat hij alle benodigde rechten en vergunningen heeft verkregen om deze diensten uit te voeren.

Daarom garandeert de verkoper de klant tegen elke actie, claim, bewering, eis of tegenwerping van welke persoon dan ook die een intellectueel of industrieel eigendomsrecht, of een daad van oneerlijke concurrentie, inroept met betrekking tot alle of een deel van de geleverde diensten.

 

 

ARTIKEL 13. Verantwoordelijkheden

 

De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen van de verkoper uitsluitend middelenverbintenissen zijn, en dat de verkoper alleen aansprakelijk is voor opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.

 

In het geval dat de klant het bestaan van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de verkoper aantoont, omvat het verlies dat de klant kan eisen alleen de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan de verkoper toegeschreven fout, met uitsluiting van enige andere schade, en mag in geen geval 75% (exclusief belasting) van het daadwerkelijk door de klant betaalde bedrag in het kader van de bestelling overschrijden.

 

De klant erkent ook dat de verkoper niet aansprakelijk is voor onjuiste gegevens die door de klant zijn verstrekt, of in het geval van een bestelling die namens de klant is geplaatst door een derde partij.

 

Tenslotte is het de verantwoordelijkheid van de klant om informatie in te winnen over eventuele beperkingen of douanerechten die zijn opgelegd door hun land met betrekking tot de bestelde producten. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de klant te maken krijgt met beperkingen of extra belastingen als gevolg van het beleid dat zijn of haar land op dit gebied hanteert.

 

De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor typfouten, ongepaste afbeeldingen op de site, met name onnauwkeurigheden in de productbeschrijving of technische gegevens, onjuiste of gewijzigde prijzen (bijvoorbeeld als gevolg van variaties in leveranciersprijzen of valutaschommelingen), onjuiste informatie over de beschikbaarheid van de voorraad. De verkoper kan deze fouten corrigeren en de informatie op elk moment wijzigen of bijwerken. Als er een onjuiste prijs is ingevoerd voor een product dat u heeft besteld, zal de verkoper u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en wachten tot u de gecorrigeerde prijs heeft geaccepteerd voordat uw bestelling wordt verzonden. De verkoper/leverancier wijst alle verantwoordelijkheid af voor informatie van derden op zijn site.

Als de klant de verkoper een proces of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of type oplegt, ondanks de schriftelijke en gemotiveerde voorbehouden van de verkoper, is de verkoper gevrijwaard van alle aansprakelijkheid voor gebreken veroorzaakt door de keuze van genoemd proces of materialen.

 

 

ARTIKEL 14. Internet en nieuwe technologieën

 

De klant erkent de beperkingen en risico's die gepaard gaan met het gebruik van internet of enige andere middelen waarmee de webshop site momenteel beschikbaar is. De klant erkent ook de risico's van het opslaan en verzenden van informatie digitaal of elektronisch. De klant accepteert dat elektronische communicatie uitgewisseld en back-ups gemaakt door de verkoper als bewijs kunnen worden gebruikt.

 

 

ARTIKEL 15. Overmacht

 

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld, hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel, in geval van tijdelijke of definitieve niet-nakoming van zijn verplichtingen wanneer deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht of toevallige gebeurtenissen.

 

In het bijzonder worden de volgende gebeurtenissen beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen:

 

• de totale of gedeeltelijke verlies of vernietiging van het computersysteem of de database van de verkoper waarvan beide gebeurtenissen niet direct aan de verkoper kunnen worden toegeschreven en het is niet aangetoond dat de verkoper redelijke stappen heeft ondernomen om beide gebeurtenissen te voorkomen;

• Aardbevingen;

• Branden;

• Overstromingen;

• Pandemieën of epidemieën;

• Oorlogs- of terroristische daden;

• Stakingen, al dan niet aangekondigd;

• Lock-outs;

• Opstanden of rellen;

• Onderbrekingen van de energielevering;

• Fouten in het internetnetwerk of het gegevensopslagsysteem;

• Fouten in het telecommunicatienetwerk;

• Verlies van connectiviteit met het internet of het telecommunicatienetwerk waarvan de verkoper afhankelijk is;

• Een handeling of beslissing van een derde partij waarbij dergelijke beslissing de juiste uitvoering van de verplichtingen van de verkoper beïnvloedt;

• Elke andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de verkoper valt.

 

 

ARTIKEL 16. Onvoorzienbaarheid

 

Overeenkomstig artikel 5.74 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, als, als gevolg van omstandigheden buiten de controle van de verkoper, de nakoming van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg zwaarder of moeilijker wordt, verbinden de verkoper en de klant zich om te onderhandelen te goeder trouw en te goeder trouw een aanpassing van de contractuele voorwaarden binnen een redelijke termijn met het oog op het herstel van het evenwicht. Als er binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kan elk van de partijen de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen inroepen zonder enige vorm van compensatie of schadeloosstelling.

 

 

ARTIKEL 17. Beëindiging van het contract

 

In geval van insolventie van de klant of in geval van onbetaalde schulden, zelfs onder eerdere contracten tussen de klant en de verkoper, heeft de laatste het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de klant alle onbetaalde schulden aan de verkoper volledig heeft terugbetaald.

 

In geval van niet-nakoming van zijn verplichtingen door de klant, kan de verkoper het contract met uitsluitend nadeel van de klant zonder vertraging of compensatie beëindigen en, indien van toepassing, schadevergoeding van de klant vorderen door welk juridisch middel dan ook.

 

 

ARTIKEL 18. Onwettigheid

 

De eventuele onwettigheid of nietigheid van een artikel, paragraaf of bepaling tast op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikelen, paragrafen of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aan, of zelfs het overige gedeelte van het betreffende artikel, de betreffende paragraaf of bepaling, tenzij in de tekst een tegenovergestelde bedoeling blijkt.

 

ARTIKEL 19. Koppen

De koppen die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, zijn uitsluitend ter verwijzing en gemak. Ze beïnvloeden geenszins de betekenis of reikwijdte van de bepalingen waarnaar ze verwijzen.

 

 

ARTIKEL 20. Afstand van recht

 

Geen enkele nalatigheid of vertraging van een partij bij het uitoefenen van enig recht of enig rechtsmiddel krachtens deze Voorwaarden en Bepalingen wordt beschouwd als een afstand van dat recht of dat rechtsmiddel.

 

 

ARTIKEL 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder het Belgisch recht.

 

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van deze Algemene Voorwaarden verbinden de partijen zich ertoe om eerst een beroep te doen op bemiddeling voordat zij een andere vorm van geschillenbeslechting proberen.

 

De partijen benoemen daarom een bemiddelaar die is goedgekeurd door de Federale Bemiddelingscommissie. Zodra de bemiddelaar is benoemd, bepalen de partijen, met de hulp van de bemiddelaar, onderling hoe de bemiddeling zal worden georganiseerd en hoelang het proces zal duren. Elke partij kan op elk moment de bemiddeling beëindigen zonder nadelige gevolgen.

 

Consumenten kunnen ook terecht bij het Europese online geschillenbeslechtingsplatform.

 

Als de genoemde minnelijke oplossingen mislukken, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen bevoegd.

 

 

ARTIKEL 22. Contact

Het bedrijf kan telefonisch worden bereikt op (+32) 71 25 39 60 of per e-mail op webshoporders@sogem-sa.com.

 

Er zijn geen extra kosten voor telefoongesprekken.

 

De ondersteunings- en adviesdiensten van het bedrijf zijn geopend van maandag tot donderdag van 8:00 tot 17:00 uur en kunnen worden gecontacteerd met behulp van de gegevens die in de vorige paragraaf zijn verstrekt.

 

De klant kan SOGEM vragen om een pdf-versie van deze Algemene Voorwaarden per e-mail te sturen.

 

Version : 7. november 2023